Please Wait
Wykonaj test Odnajdź swoje flow jako przedsiębiorca

Regulamin dynamikabogactwa.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego dynamikabogactwa.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

I. Definicje:

 1. dynamikabogactwa.pl - właściciel Serwisu, firma MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Kaliszu, 62-800, przy ulicy Radosnej 16, telefon: +48 62 502 81 81.
 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to http://dynamikabogactwa.pl
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor – Właściciel Serwisu lub inna firma/osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Materiały – bilety na szkolenia lub rkomputerowe pliki zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe - jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, zestawów DVD/CD lub biletów na szkolenia Autora.
 8. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

II. Postanowienia ogólne:

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub szkolenia on-line prowadzone za pośrednictwem platformy konferencyjnej. Mogą również zakupić szkolenia DVD/CD oraz bilety na szkolenia stacjonarne.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub (w przypadku produktów fizycznych takich jak DVD, CD, książki) drogą pocztową.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików (gdy Klient kupuje produkt elektroniczny) lub zostaje wysłana paczka z zamówionymi produktami fizycznymi (takimi jak DVD, CD, książki, gadżety).
 7. Produkt zostanie wysłany lub udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.
 9. W przypadku niedostępności danego produktu, MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.

Zasady korzystania z zakupionych produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu lub też uczestnicząc w zakupionym szkoleniu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@mentalway.pl
 2. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w na stronie MentalWay.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa produkt, za wyjątkiem e-booków, prasy, rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 7 dni wystąpić do MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z reklamacją.
 5. Każdemu użytkownikowi nabywającemu produkty za pomocą serwisu przysługuje prawo do zgłoszenia chęci reklamacji, można ją zgłaszać jedynie w trzech poniższych przypadkach:
  • Klient otrzymał towar zepsuty i zniszczony (warunek niezbędny: odbierając towar od kuriera lub z poczty należy zgłosić uszkodzenie paczki firmie odpowiedzialnej za przesyłkę)
  • Klient decyduje się zwrócić towar fabrycznie nowy, nierozpakowany i wpełni zafoliowany (należy wtedy wysłać email na kontakt@mentalway.pl w treści wpisując numer zamówienia, termin dokonania przelewu, nazwę zakupionego produktu oraz odesłać go na swój koszt do firmy MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa maksymalnie trzeciego dnia od dnia otrzymania przesyłki)
  • Klient rozpakował paczkę z towarem, który nie działa (należy wtedy natychmiast poinformować o tym firmę MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa i ustalić sposób postępowania w tej sytuacji)
 6. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa o zamiarze zwrotu Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie emaila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia.
 7. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych).
 8. Użytkownik reklamowany produkt fizyczny (DVD, CD, Książka) na prośbę MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa musi odesłać na swój koszt.
 9. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci zwrotu, MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa informuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zwrotu.
 10. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz otrzymania rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego zwrot lub reklamacja dotyczy.
 12. W przypadku zakupu biletu lub biletów na szkolenie Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu, z uwzględnieniem następujących punktów:
  1. w przypadku zwrotu w ciągu 7 dni od zakupu, ale nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia – MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów logistycznych, czyli 10% ceny biletu
  2. w przypadku zwrotu po upływie 7 dni od zakupu, ale nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia – MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo potrącenia 50% ceny biletu.
  3. w przypadku chęci zwrotu na 14 lub mniej dni przed rozpoczęciem szkolenia – MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zwrotu
  4. w przypadku biletu zakupionego w cenie promocyjnej Punkt 12 Regulaminu nie ma zastosowania – bilet ten nie podlega zwrotowi w żadnym terminie
 13. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do innych regulacji zwrotów za szkolenia.
 14. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

IV. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu/Poczty dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MentalWay.
 5. MENTALWAY Spółka z o.o. Spółka Komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostarczenia produktów w terminie.